Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje obyvateľovi s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ je povinný preukázať pre poskytnutie opakovaného finančného príspevku na stravovanie aktuálnu výšku jeho príjmu (platobný výmer o starobnom alebo invalidnom dôchodku), preukázať príjem fyzických osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú. Pri posudzovaní žiadosti sa zohľadňuje, či obyvateľ nie je dlžníkom mesta.
Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, pre obyvateľov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70%, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie, ktoré mesto zabezpečuje v zariadeniach školských jedální pri základných školách a v Zariadení pre seniorov, ul. Okáľa č. 6, Prievidza, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, A-klub – stredná odborná škola obchodu a služieb, reštaurácia SYLVIA STRAV,  s .r. o.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o poskytnutie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda – kompletne vyplnené tlačivo
  • Doklad o výške príjmu

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Sociálne oddelenie MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy A, Námestie slobody 14.
Tel: 046/5179 407
Mobil: 0911 095 982
email: iveta.zimancokova@prievidza.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: Služba je bez poplatku