Mesto Prievidza môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti. O poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže požiadať občan, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na mimoriadne liečebné náklady a na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca mesto v zmysle internej smernice č. IS – 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza, v rámci svojich finančných možností a schváleného rozpočtu.
Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, musí mať uhradené všetky pohľadávky voči mestu (napr. poplatky spojené s užívaním mestského nájomného bytu a poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti).

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, musí mať uhradené všetky pohľadávky voči mestu (napr. poplatky spojené s užívaním mestského nájomného bytu a poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti).

  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – kompletne vyplnené tlačivo
  • Doklad o príjme

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Sociálne oddelenie MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy A, Námestie slobody 14
Tel: 046/5179 407
Mobil: 0911 095 982
Email: iveta.zimancokova@prievidza.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: Agenda nie je spoplatnená.