Poďakovanie – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Prievidzi

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Prievidzi ďakuje mestu Prievidza za finančný príspevok z rozpočtu mesta v roku 2017 vo výške 200 €. 100 € pre Oblastný výbor SZPB na zakúpenie cien vedomostnej súťaže žiakov základných škôl pod názvom „Medzníky II. svetovej vojny“ a 100 € pre Základnú organizáciu SZPB v Prievidzi na kúpu vencov pri príležitosti výročia oslobodenia mesta, ukončenia II. svetovej vojny, SNP a kúpu kvetov a kahancov pri príležitosti Pamiatky zosnulých na cintoríne v Prievidzi.

Poďakovanie Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ďakuje mestu Prievidza za príspevok z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 600,00 €, ktorý bol použitý na oceňovanie darcov krvi. Oceňovanie sa uskutočnilo v dňoch 26., 27. a 28. septembra 2017 v Huňadyho sále Bojnického zámku.

Poďakovanie Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ďakuje mestu Prievidza za príspevok z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500,00 €, ktorý bol použitý na oceňovanie darcov krvi. Oceňovanie sa uskutočnilo v dňoch 20. 21. a 22. septembra 2016 v Huňadyho sále Bojnického zámku.

Poďakovanie – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Prievidza

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi touto cestou vyjadruje poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 € na našu činnosť v r. 2015.
Bohumila Šuníková, pred.ZO SZPB

Poďakovanie Klubu Bôbarov o.z. Prievidza

Klub Bôbarov týmto ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie finančného príspevku 200 Euro na oslavy 25. výročia založenia KB v roku 2015.
M. Paluš predseda KB.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2015 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 7000 €. V mene všetkých, ktorým sme aj vďaka tejto podpore mohli pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Poďakovanie Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ďakujeme mestu Prievidza za príspevok z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500 €, ktoré boli použité na oceňovanie darcov krvi, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22.09., 23.09. a 24.09.2015 v Huňadyho sále Bojnického zámku.

Poďakovanie neziskovej organizácie Nový domov

Nezisková organizácia Nový domov, ktorá prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami v Prievidzi na ul. Kuzmányho 35, ďakuje mestu Prievidza za dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 400,- eur na zakúpenie edukačných pomôcok pre výchovu a vzdelávanie.

Škuráková Gabriela, riaditeľka

Poďakovanie Spojenej školy internátnej

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej v Prievidzi si dovoľuje Vám z celého srdca poďakovať v mene všetkých našich žiakov za finančnú pomoc, ktorú Ste poukázali nášmu zariadeniu v sume 400€. Za tieto finančné prostriedky bola zakúpená kompenzačná pomôcka – chodítko pre imobilné deti.

Týmto vysoko humánnym skutkom Ste pomohli zlepšiť kvalitu života našich zdravotne postihnutých žiakov. Veľmi si vážime túto pomoc. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Anna Beláčková, riaditeľka školy.


Poďakovanie Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, ďakuje mestu Prievidza za finančný príspevok vo výške 300,00 €, ktorý bol poskytnutý z rozpočtu mesta na oceňovanie darcov krvi, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23.09., 24.09. a 25.09.2014 v Huňadyho sále Bojnického zámku.

Poďakovanie Výboru MsO SRZ Prievidza

Týmto by sme sa chceli poďakovať primátorke mesta Prievidza JUDr. Kataríne Macháčkovej, ako aj ostatným pracovníkom mestského zastupiteľstva za nezištnú pomoc a to poskytnutím finančného príspevku vo výške 2.000.-€, Slovenskému rybárskemu zväzu, MsO SRZ Prievidza. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie kosačky na trávu, ktorú využívame na rybníku Lukovica , zakúpením tlakového čističa WAP, reprosústavy, ktorá bude slúžiť na ozvučenie výročných schôdzí a pri kultúrnych akciách, ďalej sme
prostriedky použili pri technickom vylepšení odchovu pstruha potočného.
Výbor Mestskej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi vyjadruje týmto vďaku sa poskytnuté financie s konštatovaním, že neboli premárnené a prispeli k rozvoju našej organizácie v starostlivosti o ekológiu , vodného hospodárstva a samotnej prírody. Úprimne Ďakujeme!

Udeľovali sa plakety darcom krvi

Koncom septembra sa konalo slávnostné poďakovanie niekoĺkonásobným darcom krvi, vďaka ktorým mohlo byť záchranených niekoľko ľudských životov. Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ďakuje vedeniu mesta Prievidza za finančný príspevok vo výške 300,00 €, ktorý bol použitý na nákup darčekov pre darcov, ktorí boli ocenení na Bojnickom zámku 23. 24. a 25. septembra 2013 plaketou prof. MUDr. Jana Jánskeho a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia č. 07 v Prievidzi oslávila 20. výročie založenia

Dňa 24. októbra 2013 sa konalo slávnostné kultúrno-spoločenské podujatie členov Jednoty dôchodcov na Slovensku – ZO č. 07 v Prievidzi za účasti predstaviteľov mesta: primátorky Kataríny Macháčkovej, zástupcu primátorky Ľuboša Maxinu a prednostu MsÚ Norberta Turanoviča.

Podujatie sa konalo pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov na Slovensku – ZO č. 07 v Prievidzi. Zakladajúcimi členmi v roku 1993 boli O. Cifferyová, Z. Škultétyová, A. Trenčianska, T. Žabková, T. Kalapošová, M. Reisová, M. Štiasná a M. Štiasný. Prvou predsedníčkou bola pani Součeková, po nej T. Žabková a na dlhé roky prevzala funkciu Magda Bauerová. Po jej úmrtí v marci 2011 si členovia zvolili za predsedu Ing. V. Sestrienku.

Organizáciu tvorí členská základňa v počte 230 členov a na svoju činnosť vykonávajú v pridelených mestských priestoroch na ulici T. Vansovej č. 16 v Prievidzi.

Spoločenské podujatie k spomenutému výročiu sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Prievidza, a preto aj touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu vo výške 300,- eur. Finančné prostriedky boli použité na propagačné materiály o činnosti organizácie, vecné darčeky pre všetkých členov, upomienkové predmety pre zakladajúcich členov a členov s významným životným jubileom. Vysoko si ceníme spoluprácu s vedením mesta.

Ing. Vincent Sestrienka
predseda JDS – ZO č. 07 v Prievidzi

Poďakovanie Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi

Peniaze sú veľmi potrebným nástrojom na dosiahnutie chodu nielen domácností, ale aj našej ZO SZPB v Prievidzi. Sme občianske združenie, ktoré „bojuje“ o každé euro pri svojej činnosti. V ústrety nám vychádzajú predstavitelia nášho mesta, primátorka JUDr. Katarína Macháčková a prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič. Touto cestou ďakujeme mestu Prievidza za finančnú podporu na v 2013 v sume 100 eur, ktorú nám poskytli na kúpu kvetinových darov pre našich chorých a prestárlych členov, ako aj na kúpu vencov na pietne akty pri výročich oslobodenia mesta, ukončenia II. Svetovej vojny a SNP. Vážime si spoluprácu s p. primátorkou a p. prednostom, že si nájdu čas a prídu aj medzi nás. Bez podpory mesta a oblastného výboru by sa nám nepracovalo tak dobre.

Za ZO SZPB: Bohumila Šuniková, predsedníčka ZO

Vianočná návšteva v zariadení Nový domov

Dňa 21. decembra 2012 navštívila zariadenie pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež ,,Nový domov“ pani primátorka JUDr . Katarína Macháčková. Je už tradíciou, že každoročne prijme pozvanie k vianočne prestretému stolu a spolu s deťmi, zamestnancami a dobrodincami, vďaka ktorým je život našich detí krajší, sa spolu s nami poteší z príchodu najkrajších sviatkov v roku. Zaujíma sa o život a dianie v domove, obdaruje deti darčekmi, za ktoré sa deti odvďačia pripraveným kultúrnym programom.

Za jej prejavenú dôveru ďakujú deti a zamestnanci z Nového domova a prajú do Nového roku 2013 veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2012 finančnou dotáciou vo výške 7000 €. V mene všetkých, ktorým sme aj vďaka tejto podpore mohli pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Poďakovanie ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi – obdržala z rozpočtu mesta na r. 2012 finančnú čiastku v sume 100,00 €. Preto chceli zverejniť poďakovanie mestu Prievidza, že z finančných prostriedkov, ktoré im mesto poskytlo si mohli uhradiť náklady na zakúpenie kvetov, vencov pri pietných aktoch pri príležitosti oslobodenia mesta, SNP, pamiatke zosnulých a nákupe kvetov a balíčkov pre prestárlych jubilantov ich ZO.

Dokumenty Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave pripravilo pre vyššiu bezpečnosť našich obyvateľov nasledovné dokumenty :

Riziká pri neoprávnenom premiestnení dieťaťa:
Vymáhanie výživného zo zahraničia:

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE