Venujte svoje 2 percentá pre kultúru v Prievidzi

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom, ktorá zabezpečuje verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Počas celého roka ponúka desiatky vlastných i dovezených programov s cieľom osloviť široké spektrum návštevníkov, prehĺbiť ich estetické cítenie, sprostredkovať umelecké hodnoty, organizovať spoločenský život, priniesť nové podnety na zamyslenie a v neposlednom rade prispieť k zmysluplnému a zaujímavému tráveniu voľného času.

K najvýznamnejším podujatiam, ktoré KaSS pravidelne pripravuje, patria Prievidzské mestské dni, Dni dychových hudieb či tradičný Prievidzský jarmok. K novším a obľúbeným tradíciám sa tiež radí Silvestrovská zabíjačka spojená s oslavami Silvestra a vítaním nového roka. Podľa predstáv klientov zabezpečí tiež na kľúč spoločenské a iné podujatia.

K ďalším aktivitám patrí tiež propagačná, polygrafická, vydavateľská a reklamná činnosť pre inštitúcie a širokú verejnosť v rátane prenájmu reklamných plôch na území mesta Prievidza. Okrem uvedených činností KaSS spravuje, prevádzkuje a prenajíma priestory Domu kultúry na Ul. F. Madvu, v okrajových častiach mesta (Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec), ktoré umožňujú realizáciu záujmových aktivít obyvateľov týchto častí mesta. Bohatšou etapou v činnosti tohto zariadenia je prevod zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej knižnice z Hornonitrianskej knižnice na KaSS v roku 2005. Mestskú knižnicu tvoria v súčasnosti pracoviská na uliciach J. Kráľa, Novackého a Mišúta. KaSS zabezpečuje tiež činnosť Kina Baník.

  • Sídlo: Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
  • Tel.: 046/5412134, 046/5412029
  • Fax: 046/5416880
  • E-mail: kasspd@prievidza.sk
  • Web: www.kasspd.sk
  • Facebook: www.facebook.com/KaSS.PD