25. Jun 2024 10:33

Unikátne finančné vzdelávanie v ZŠ a MŠ na Ul. Malonecpalská

Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi sa v septembri 2023 zapojila do inovatívneho programu FinQ, ktorý je financovaný Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou Národnej banky Slovenska.

FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program komplexne rozvíja finančnú gramotnosť žiakov s dopadom na čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov a je inšpiráciou pre pedagógov. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

Program sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou, Národným štandardom finančnej gramotnosti a  Štátnym vzdelávacím programom. Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.

V prvej fáze programu (od septembra 2023 do júna 2024) sa 9 pedagógov školy, vrátane vedenia školy, zúčastnilo 55 hodinového  inovačného vzdelávania Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v inovatívnom programe rozvoja kompetencií pre 21. storočie. Následne začali používať metodiky pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a referenčné úrovne  a pracovné listy pre žiakov pre jednotlivé vyučovacie predmety základnej školy.

V septembri 2024 škola zrealizuje prvé online testovanie žiakov zamerané na zistenie reálnej úrovne finančnej kultúry na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Následne sa budú kompetencie žiakov rozvíjať a  po roku sa bude diagnostikovať osobný pokrok žiakov.

„Škola začala používať aj platformu hybridného vzdelávania EDUQ na vzdelávanie žiakov v online priestore a využívanie všetkých metodík a didaktických pomôcok v interaktívnej podobe. Program prinesie škole možnosť pravidelnej diagnostiky kompetencií žiakov pre 21. storočie. Výsledky bude škola získavať na úrovni žiaka, triedy a školy a súčasne dáva možnosť rodičom  sledovať pokrok svojho dieťaťa v oblasti rozvoja jeho finančnej kultúry,“ vyjadrila sa riaditeľka školy RNDr. Ľubomíra Holíková

Zavedením programu do vyučovania ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici získala značku kvality „Škola programu FinQ“.

„Sme radi, že ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici systematicky zavádza do výchovy a vzdelávania nové, podnetné a moderné prvky, vďaka čomu poskytuje deťom a žiakom komplexné vzdelávanie 21. storočia,“ zhodnotila primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…