23. Feb 2011 6:18

Mestské zastupiteľstvo hodnotilo i schvaľovalo

Februárové mestské zastupiteľstvo malo na programe okrem hodnotenia a správ o činnosti aj návrhy, v ktorých nechýbali úpravy interných smerníc mesta. Poslanci sa zhodli aj na podpore osvetlenia prechodov pre chodcov a na možnosti uchádzať sa o titul Európskeho hlavného mesta mládeže pre rok 2014. Začiatok rokovania patril vyhodnoteniu uznesení z minulosti.

Celkovo 9 uznesení prijatých v roku 2010 bolo vyhodnotených ako splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. Náčelník Mestskej polície v Prievidzi Ľubomír Pomajbo oboznámil v krátkosti so správou  o činnosti Mestskej polície  Prievidza za rok 2010.  So správou o použití finančných prostriedkov meste v MHD Prievidza za rok 2010 oboznámil poslancov a ostatných prítomných dopravný riaditeľ Pavel Pařízek, ktorý o.i. oznámil, že MHD Prievidza skončila za rok 2010 v strate  285 890,86 €, z čoho výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2010 predstavuje sumu 268 256,94 €. Nepriaznivý vplyv na tržby mal pokles prepravených osôb medziročne o 1,11% a zvýšenie počtu prestupov medziročne o 2,80%.  Poslanci vzali správu na vedomie a primátorka mesta Katarína Macháčková  avizovala osobitné rokovanie mestského zastupiteľstva k téme MHD a jeho smerovania do budúcnosti, s cieľom eliminovať narastajúcu stratu.

Právnik Róbert Pietrik predložil mestskému zastupiteľstvu podrobnú správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojového stavu a iných podnetov za rok 2010. Zo správy vyplynulo,    že    od 1. januára  do 31. decembra 2010 bolo doručených mestu Prievidza na prešetrenie 61 podaní (36 podaní – právnemu oddeleniu a  25 podaní mestskej polícii).  V uvedenom období bolo v zákonnej lehote vybavených 61 podaní, z čoho 2 podania boli došetrené z roku 2009 a dve podania prešli do roku 2011.

Pozitívne vyznela aj správa hlavnej kontrolórky mesta Prievidza Jany Michaličkovej, ktorej na základe  výsledkov vykonaných kontrol  a kontrolných zistení za rok 2010 nevznikla povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní žiadny prípad nasvedčujúci tomu, že bol spáchaný trestný čin. V rámci prehodnocovania interných smerníc sa do pléna na februárovom rokovaní dostali smernice  č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza, č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov a ďalších fyzických osôb a č. 56 – Štatút rady starších, ktoré boli prítomnými poslancami prijaté bez zásadných pripomienok. S poslaneckým návrhom na úpravu, aby aj zapisovateľky výborov volebných obvodov a zapisovateľky zo stretnutí s obyvateľmi mali obmenu vo výške 10 € za hodinu, vystúpila poslankyňa Eleonóra Porubcová. Jej návrh však neprešiel a systém odmeňovania pre zapisovateľky zostal na siedmych eurách za zasadnutie. Poslanci   schválili podanie žiadosti na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Malonecpalskej ul. zo siete škôl a školských zariadení. Dôvodom je nízky záujem zo strany detí a možnosť zabezpečovať záujmový činnosť či už zo strany CVČ alebo samotnej základnej školy.

O prehľade pridelených bytov za obdobie júl až december 2011 informovala vedúca odboru  starostlivosti o občana Vlasta Miklasová. Zároveň upozornila na zmenu v súvislosti s racionalizačnými opatreniami mesta, z ktorých vyplýva, že od 1. marca 2011  bude agenda prideľovania bytov  z činnosti MsÚ – odboru starostlivosti o občana delimitovaná na spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., ako správcu mestského bytového a nebytového fondu.

Poslanci sa v ďalších bodoch venovali žiadostiam o zriadenia vecných bremien a odpredaju nehnuteľného majetku. V čase vyhradenom pre obyvateľov nevystúpil s pripomienkou žiadny obyvateľ. V bode rôzne bolo vyhovené zo strany žiadateľov o nájom nebytových priestoroch na ZŠ Energetikov pre školský bufet a v Materskej škole na Ulici Mišúta zo strany PTH, a.s., pre výmenníkovú stanicu.

Konateľ spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., Prievidza  Miroslav Procháska požiadal poslancov o schválenie finančnej podpory na osvetlenie prechodov pre chodcov medzi OD Kaufland a bývalým OD Billa na Nábrežnej ulici a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro na Bojnickej ceste, pričom sa náklady na jeden prechod odhadujú na sumu približne 3.080,00 €. V priebehu štyroch rokov by malo byť osvetlených všetkých 30 prechodov. Spoločnosť UNIPA sa zároveň v roku 2011 zameria aj na revízie verejného osvetlenia. Náklady na revízie majú predstavovať ročne asi   27.500,00 € v štvorročnom cykle.  Z toho budú každý rok vykonané revízie približne 19 rozvádzačov a následne budú odstránené nedostatky revíziami zistené.

Vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja Vladimír Falat vysvetlil, že k 30. júnu 2011 sa musí  Sociálno – integračné centrum presťahovať  zo Svätoplukovej ulice na nové miesto. Ako najvodnejšie sa ukázali bývalé jasle s materskou školou na Ulici Š. Závodníka. Základné úpravy pre fungovanie dvanástich organizácií a funkčné sprevádzkovanie deviatich kancelárií a dvoch väčších spoločenských miestností si vyžiada investíciu približne  25 tisíc €, čo poslanci na tento účel schválili. Mesto sa zároveň zaviazalo podporiť projekt „Dajme knihu každému“, ktorý predstavuje vybavenie knižníc v pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska spoluúčasťou 5%, čo predstavuje 450 €. Rovnakú spoluúčasť 5 percent prisľúbili aj pre rehoľu  Piaristov s cieľom pokračovať v obnove kostola a kláštora Piaristov. Konkrétne sa jedná v tomto roju o výrobu štyroch nových sôch a rekonštrukciou podzemnej kaplnky v prípade, že im Ministerstvo kultúry SR schváli pre tento účel grant. Poslanci súhlasili aj s návrhom primátorky na zvýšenie ročnej ceny za dielo pre Regionálnu televízia Prievidza, s.r.o, z pôvodnej schválenej  čiastky v rozpočte z 8 tisíc € na 18 tisíc €, čo však v konečnom dôsledku, keď bolo v predchádzajúcich rokoch naplánovaných pre RTV 32.463,65 €, predstavuje úsporu vo výške 14 463,65 € ročne.

Posledným bodom rokovania bolo rozhodnutie o návrhu poslanca Michala Dobiaša predložiť prihlášku na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014. Poplatok za prihlásenie vo výške 800 € bude zahrnutý do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011. Mestské zastupiteľstvo zároveň rozhodlo, že možnosť stať sa Európskym hlavným mestom mládeže nesie nielen prestížny rozmer, ale aj možnosť prílevu cestovného ruchu a odsúhlasilo aj zloženie pracovného výboru pre prípravu prihlášky v zložení: Katarína Macháčková ako predsedníčka výboru, Michal Dobiaš ako vedúci výboru a členovia výboru: Božena Gatialová, Peter Paulík, Martin Drozd, Andrej Gilan, Matúš Richter, Lýdia Ondrejková a Gabriela Tunáčková.

Týmto bodom sa skončil oficiálny program rokovania druhého mestského zastupiteľstva v roku 2011.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…