9. Jul 2015 19:12

Zverejnenie žiadosti, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Zinkovňa Prievidza SIGNUM - SK, spol. s r. o."

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č.j. 2471/232/OIPK/470510105/2004/Pe z 11.7.2005, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami: č.j.3096/413/OIPK/ 470510106/ZU 1/2006 Pe z 13.9.2006, č.j.892-3493/2011/Pet/470510105/Z2 z 7.2.2011,č.j. 5695-35281/2013/ Pet,Kri/4705101105/Z3 z 20.12.2013, č.j. 5222-32175/2014/Kri/470510105/Z4 – SP z 10.11.2014.

ico_pdf_46

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania, informácia kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní, a o nariadení ústneho pojednávania.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.