9. Feb 2018 11:50

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: vybudovanie prístupovej cesty

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky: parcela registra C KN č. 7066/79, orná pôda s výmerou 1 706 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 22.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.01.2018 pod č. 68/2018, z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 331 m2 a parcela registra C KN č. 7066/77, orná pôda s výmerou 55 m2, pozemky spolu s výmerou 1 761 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, kupujúcim do spoluvlastníctva za kúpnu cenu 1,00 €/m2, na účel vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie s betónovým alebo asfaltovým povrchom.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…