9. Feb 2018 11:49

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Hruška

Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8037/1, diel 1, orná pôda s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 303/2017, vyhotoveným dňa 30.11.2017 Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 08.12.2017 pod č. 1386/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 1717/1, ostatné plochy s výmerou 2 136 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652, pre Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta č. 684/18, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…