9. Feb 2018 11:56

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: Nemčok

Pozemok parcela registra C KN č. 370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Kolomana Nemčoka a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza, na účel vybudovania garáže, za cenu 29,27 €/m2.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…