2. Dec 2011 11:42

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva - november 2011

V utorok 29.11. zasadalo na svojom 11. zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Ponúkame vám najdôležitejšie programy rokovania.

Uskutočnila sa voľba člena mestskej rady. Zvolený bol kandidát Mgr. Ľubomír Vida. Taktiež bolo udelené a slávnostne odovzdané Čestné občianstvo mesta Prievidza in memoriam J.E. MUDr. Antonovi Neuwirthovi.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
-dodatok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011
-VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 s pripomienkou: v texte VZN sa nahrádza slovo „obec“ slovom „mesto“
-VZN mesta Prievidza č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza
-doplnok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach s pripomienkami. Týmto doplnkom sa zvyšuje sadzba dane z bytov z 0,22 € na 0,26 € a sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje z 0,75 € na 1,00 €
-rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 a roky 2013 a 2014
-viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
-úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 a viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2012, 2013 a 2014
-prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta
-regulatívy územného a architektonického rozvoja sídliska Píly
-zachovanie umiestnenia sôch Immaculáty a sv. Jána Nepomuckého na súčasnom mieste pred Piaristickým kostolom Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi
-zvýšenie majetkovej účasti mesta Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
V rámci diskusie pre obyvateľov diskusie smerovali otázky najmä k pripravovanej koncepcii školstva a k rušeniu základných škôl. Celý program aj s prerokovanými materiálmi môžete vidieť v nasledovnej sekcii.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…