10. Dec 2012 6:35

Zmeny v poplatkoch za komunálny odpad

Štát prostredníctvom novely zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnou od 1.12.2012 vo veľkej miere zúžil právomoc mesta určiť vo svojom VZN rozsah zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad.

Na základe tejto zmeny, ktorú prijala NR SR, sa obciam ukladá povinnosť znížiť poplatok na najnižšiu sadzbu (0,0066 €/ ročný poplatok 2,40 €) alebo odpustiť poplatok len z titulu neprítomnosti poplatníka na území mesta a to v prípade, ak sa poplatník nezdržiaval alebo nezdržiava v meste viac ako 90 dní. Mesto je splnomocnené určiť vo VZN len doklady, ktoré je poplatník povinný pri uplatnení tohto nároku predložiť. Na základe toho sa oslobodenia poplatku upravilo vo VZN len v tomto rozsahu.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou a VZN platným pre rok 2012 už mesto nemôže v predkladanom VZN na r. 2013 upraviť zníženie poplatku z nasledovných titulov:
– veku poplatníka (nad 70 rokov),
– trvalého pobytu v časti Veľká Lehôtka. Obyvatelia tejto prímestskej časti mali znížený poplatok za komunálny odpad o 50 %. Zníženie poplatku za KO bol špecifickým znakom v prímestskej časti Veľká Lehôtka, pretože sa v katastri tejto prímestskej časti nachádza skládka komunálneho odpadu.
– a z titulu ťažkého zdravotného postihnutia poplatníka.

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka bez úpravy vo VZN.

Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržuje v obci, doloží doklady (ktoré sú vymenované vo VZN č. 134/2012) a za ten počet dní sa mu poplatok nevyrubí – odpustí. Ostatní obyvatelia mesta si budú musieť dať individuálne žiadosti o odpustenie poplatku z titulu tvrdosti zákona.

Podnikatelia a poplatok za komunálny odpad
Sadzba poplatku je navrhnutá pre všetkých poplatníkov (okrem množstvového zberu) v sume 0,080 €, čo je 29,20 € na kalendárny rok. Zachováva sa výška sadzby pre fyzické osoby (občanov), ale z dôvodu zavedenia jednotnej sadzby sa znižuje doterajšia sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorá bola vo výške 0,1095 €. Po tejto zmene budú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia platiť poplatok za komunálny odpad v sume 0,080 €.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…