26. Nov 2014 13:46

Zjednosmernenie Ulice A. Rudnaya

Rýchly rast automobilizácie v Prievidzi vyvoláva ťažkosti, ktoré sa vyskytovali najskôr v centrálnych častiach mesta a neskôr sa rozšírili aj do okrajových pásiem, čo bolo dôvodom pre vedenie mesta tento nepriaznivý stav riešiť. Najnepriaznivejší variant predstavujú situácie, kedy sa vozidlá hasičského a záchranného zboru nedostanú na miesto zásahu včas, v dôsledku problémov so statickou dopravou resp. je príjazd až nemožný.

Účelom dopravného projektu starého sídliska je vytvoriť také dopravné opatrenia, ktoré zabezpečia požiarnu bezpečnosť bytových domov, vo vybraných lokalitách uvedeného sídliska je navrhnutá realizácia nového dopravného značenia, ktoré bude zohľadňovať šírkové pomery miestnych komunikácii, statickú dopravu, riešenie prednosti v jazde, nevyhovujúce rozhľadové pomery, zjednosmernenie ulíc a pod.

Na základe týchto skutočností bol v roku 2013 vypracovaný projekt Dopravného generelu Sídliska Píly II. – starého sídliska v Prievidzi so zameraním na opatrenia zabezpečujúce požiarnu bezpečnosť v meste Prievidza a bezpečnú automobilovú dopravu. Tento dopravný generel bol schválený Dopravným inšpektorátom policajného zboru v Prievidzi a prerokovaný v dopravnej komisii mesta Prievidza.

Medzi problematické ulice patrí aj Ulica A. Rudnaya. Obojsmerná premávka s parkovaním na jednej strane komunikácie, jej nevyhovujúce šírkové pomery, neprehľadné výjazdy z dvorov bytových domov sú predpokladom pre mimoriadne nebezpečné dopravné situácie a vzhľadom k tomu sa vedenie mesta v spolupráci s poslancami volebného obvodu rozhodlo ulicu obnoviť, čo sa týka povrchu samotnej vozovky a aj vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky.

V zmysle vypracovaného generelu dopravy ako pilotného projektu začnú na Ulici A. Rudnya v 49. týždni práce na zjednosmernení tejto komunikácie. Jednosmerná premávka bude vodorovným aj zvislým dopravným značením povolená zo strany Gorazdového nábrežia po Tkáčsku ulicu.

Na základe uvedenej informácie vyzývame obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov Rudnayovej ulice, aby v záujme bezproblémovej inštalácie trvalého dopravného značenia rešpektovali prenosné dočasné dopravné značenie.

Upozorňujeme však, že s prácami sa začne len v prípade priaznivého počasia vyhovujúceho pre inštaláciu zvislého dopravného značenia a realizáciu vodorovného značenia.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…