20. Apr 2018 10:20

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov v meste Prievidza.

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)“, ktorého cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň aj úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Na Slovensku bolo do štatistického zisťovania vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj mesto Prievidza. Do tohto zisťovania je zaradených takmer 4600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018.V tomto období vybrané domácnosti v meste Prievidza navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Prípadné ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci európskeho projektu štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, uskutočnené v domácnostiach (EU SILC 2005 až 2017).


Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie, čo umožňuje nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, čo umožňuje nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale i analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených približne 6700 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018.


V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…