28. Mar 2019 13:04

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

.

„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Prievidza realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 ton. Očakávané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov je na úrovni č 4 500 ton ročne.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Hlavný cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza
Kontrahovaná výška NFP 2 330 162,28 EUR (maximálna výška NFP)
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…