28. Mar 2019 13:04

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

.

„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Prievidza realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 ton. Očakávané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov je na úrovni č 4 500 ton ročne.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Hlavný cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza
Kontrahovaná výška NFP 2 330 162,28 EUR (maximálna výška NFP)
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…