9. Jun 2017 9:28

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

V zmysle § 81 ods. 7 písm. b) bodu 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov začalo mesto Prievidza v mesiaci marec vykonávať zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov.

Obyvateľom boli do domácností rodinných domov distribuované plastové vrecia spolu s informačným letákom. Zber a zhodnotenie BRO vykonáva zberová spoločnosť T+T, a.s.. Vrecia budú po schválení nenávratného finančného príspevku nahradené 120 litrovými nádobami určenými na ukladanie BRO v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Na domácnosť pripadá jedno vrece na BRO resp. jedna nádoba.

Skúsenosti zberovej spoločnosti T+T, a.s. sú však iné. Obyvatelia k nádobe na zmesový komunálny odpad ukladajú viac vriec ako je určené, často sú ukladané vrecia určené na triedené zložky komunálnych odpadov. Paradoxom je, že mestský úrad eviduje požiadavky obyvateľov na dodanie vriec na triedený zber z dôvodu ich nedodania do domácností v čase distribúcie. Upozorňujeme obyvateľov, že v prípade vzniku väčšieho množstva BRO za týždeň ako je kapacita vreca, má pôvodca odpadu možnosť takýto odpad odovzdať bezplatne v prevádzke zberného dvora: Zberňa odpadov, Garážová 1, Prievidza v prevádzkovom čase (Po – Pi: 8,00 h. – 16,00 h., So: 8,00 h. – 13,00 h.).

V mesiacoch jún až október je zber zabezpečovaný jedenkrát týždenne v deň vývozu zmesového komunálneho odpadu, v mesiaci november bude vývoz zabezpečovaný s frekvenciou jedenkrát za 14 dní. Zber konárov v čase jesenného upratovania mesta zostáva zachovaný a to na stanovištiach určených mestom. Termíny ukladania konárov na jednotlivých stanovištiach budú po odsúhlasení mestskou radou zverejnené obvyklým spôsobom.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.