7. Sep 2020 12:29

Zástupcov do Rady mladých je možné delegovať do 15. septembra

Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2020 delegovať zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca.

Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Delegovaným zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť fyzická osoba, ktorá k 20. septembru 2020 dosiahne vek 12 rokov a nedovŕši vek 30 rokov.

Svojho zástupcu môžu žiacke školské rady a subjekty aktívne v práci s mládežou delegovať doručením písomnosti Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Stačí vyplniť formulár uverejnený na stránke mesta a doručiť ho:
– poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza,
– osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo
– e-mailom na adresu info@prievidza.sk.

Tlačivo na delegovanie zástupcu do Rady mladých

„Pre mládežnícke organizácie a žiacke školské rady nie je nominovanie zástupcov novinka, pretože už bude začínať tretí rok pôsobenia Rady mladých v tejto forme. Chceme však pripomenúť dôležitý termín delegovania do 15. septembra, pretože je záväzný. Budeme radi, ak bude v poradnom orgáne čo najviac aktívnych mladých ľudí, ktorí budú napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Mesto Prievidza sa v roku 2018 rozhodlo oživiť Radu mladých – poradný orgán mestského zastupiteľstva, ktorý má zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo nové znenie smernice upravujúcej zloženie a zriadenie Rady mladých. Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…