7. Sep 2020 12:29

Zástupcov do Rady mladých je možné delegovať do 15. septembra

Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2020 delegovať zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca.

Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Delegovaným zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť fyzická osoba, ktorá k 20. septembru 2020 dosiahne vek 12 rokov a nedovŕši vek 30 rokov.

Svojho zástupcu môžu žiacke školské rady a subjekty aktívne v práci s mládežou delegovať doručením písomnosti Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Stačí vyplniť formulár uverejnený na stránke mesta a doručiť ho:
– poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza,
– osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo
– e-mailom na adresu info@prievidza.sk.

Tlačivo na delegovanie zástupcu do Rady mladých

„Pre mládežnícke organizácie a žiacke školské rady nie je nominovanie zástupcov novinka, pretože už bude začínať tretí rok pôsobenia Rady mladých v tejto forme. Chceme však pripomenúť dôležitý termín delegovania do 15. septembra, pretože je záväzný. Budeme radi, ak bude v poradnom orgáne čo najviac aktívnych mladých ľudí, ktorí budú napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Mesto Prievidza sa v roku 2018 rozhodlo oživiť Radu mladých – poradný orgán mestského zastupiteľstva, ktorý má zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo nové znenie smernice upravujúcej zloženie a zriadenie Rady mladých. Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.