23. Nov 2021 11:04

Zasadnutie MsZ - 30. august 2021


Na programe augustového rokovania MsZ v Prievidzi bola okrem iných bodov aj II. zmena rozpočtu.

Program
-Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.   
-Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1. – 12./2020.   
-Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 s výhľadom do roku 2030.   
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza.   
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.   
-Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“.   
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1. – 6./2021.   
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021.   
-Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2021.   
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021.   
-Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2021.   
-Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021.   
-Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období.   
-Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí).   
-Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych komunikácii, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh zverenia novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o.   
-Bod rôzne.   
-Majetkovoprávne veci.  

Podrobné materiály sú k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…