9. Mar 2017 13:35

Zasadnutie mestského zastupiteľstva – február 2017

V poradí druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva malo na programe viaceré body.

Jednotlivé body programu MsZ boli nasledovné:
NÁVRH Doplnku č. 1 k VZNč. 7 / 2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí.

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8 / 2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí, Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčastí

Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste.

Doplnok č. 11 K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta (sídelného útvaru).

Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu mesta Prievidza Doplnok č. 1 k VZN č. č. 5 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.

Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2016.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2016.

Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2016.

Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o.

Zoznam majetko-právnych vecí.

Bod rôzne:
• Žiadosť Matildy Preinerovej o nájom nebytových priestorov v objekte CVČ Spektrum.
• Návrh na stanovenie platu hlavnému kontrolórovi mesta Prievidza.
• Schválenie členstva mesta Prievidza vo viacerých organizáciách.
• Informácia o zámere odpredaja obchodného podielu mesta Prievidza v spol. BIC Prievidza, s.r.o.
• Žiadosť Basketbalového klubu BC Prievidza o dotáciu na zabezpečenie činnosti klubu.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.