26. Apr 2012 6:09

Zasadalo mestské zastupiteľstvo

V utorok 24. apríla zasadalo už po piatykrát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. Hlasovaním poslancov bola zrušená III. Základná škola, Ul. S. Chalupku. Aké sú ďalšie zmeny, ktoré odsúhlasili poslanci?

III. Základnú školu, Ul. S. Chalupku vyradia zo siete

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. apríla 2012 uznesením 101/2012 zrušilo III. Základnú školu, Ul. S. Chalupku. Za zrušenie hlasovalo 19 poslancov, dvaja boli proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Týmto sa ukončil proces vyraďovania tejto školy zo siete škôl.

Súhlasné stanovisko s vyradením III. Základnú školu, Ul. S. Chalupku poskytli Krajský školský úrad, Štátna školská inšpekcia a tiež aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podľa záväzných návratiek od zákonných zástupcov žiakov zrušenej školy prechádza do I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 275 žiakov, 27 žiakov podľa želania rodičov bude pokračovať v plnení školskej dochádzky v iných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Bude tiež zachované otvorenie nultého ročníka a pokračovanie športových tried. I. Základná škola, Ul. S. Chalupku by tak mala mať v budúcom školskom roku 705 žiakov. Športové triedy budú presunuté na I. ZŠ ako ucelené kolektívy a budú pokračovať vo vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu zameraného na basketbal, ľadový hokej a plávanie.

Prvá úprava rozpočtu a iné opatrenia

Poslanci tiež schválili prvú tohtoročnú úpravu rozpočtu mesta, ktorá vychádzala predovšetkým z predpokladu nižšieho príjmu z podielových daní, čomu bolo potrebné prispôsobiť aj plánované výdavky.

Schválená bola aj interná smernica o pravidlách pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám. Nové pravidlá boli prijaté aj v oblasti predaja pozemkov v priemyselnej zóne.

Mestské zastupiteľstvo ďalej zmenilo a doplnilo niektoré všeobecne záväzné nariadenia. Prijatý bol dodatok č. 1 k VZN č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza. Upravujú sa ním školské obvody po zrušení III. ZŠ Ul. S. Chalupku.

Schválený bol aj dodatok č. 1.VZN č.120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 a doplnok č. 6 k VZN č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Celý program, ktorý bol prerokovávaný, ako aj prijaté materiály nájdete tu.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 29.5. 2012. Celoročný plán zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…