30. Mar 2021 7:30

Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Samospráva informuje rodičov o postupe pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ v meste Prievidza.

Nakoľko v súčasnosti pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa koná

do 28. apríla 2021.

Bližšie informácie o zápise nájdete na webových stránkach jednotlivých základných škôl:
Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Web: www.zsdobpd.edu.sk
E-mail: zsdobs@gmail.com

Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Web: www.skolasenergiou.sk
E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk

Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Web: www.zsmalonecpd.stranka.info
E-mail:zsmalonecpalska@gmail.com

Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Web: www.marianska.sk
E-mail: vedenie@marianska.sk

Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Web: www.schalupku1.edupage.org
E-mail: jpasovsky@atlas.sk

Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Web: www.zssafarikapd.edu.sk
E-mail: zssafarika@centrum.sk

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.