5. Apr 2023 8:59

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 26.04. 2023 v čase od 8:00 - 17:00 hodiny v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť :

  • občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa.

Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy v meste Prievidza je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2023 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Bližšie informácie o zápise nájdete na webových stránkach jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza
Web: www.zspddobs.edupage.org
E-mail: zsdobs@gmail.com
 
Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Web: www.skolasenergiou.sk
E-mail: riaditel@skolasenergiou.sk
 
Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Web: www.zsrastislavovapd.edu.sk
E-mail: info@zsrastislavovapd.edu.sk
 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Web: www.zsmalonecpalska.sk
E-mail:zsmalonecpalska@gmail.com
 
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Web: www.marianska.sk
E-mail: vedenie@marianska.sk
 
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Web: www.schalupku1.edupage.org
E-mail: jpasovsky@atlas.sk
 
V prípade, že si rodič/zákonný zástupca nesplní  povinnosť prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu vo výške 331,94 € . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…