26. Jun 2019 6:59

Zadadnutie MsZ v Prievidzi

Dňa 24. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

– Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.
– Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
– Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci prijatých podnetov podozrenia z porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. na základe odporúčania Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.
– Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza za obdobie jún 2018 – jún 2019.
– Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 2018.
– Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2018.
– Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1–12/2018.
– Správa spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2018.
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
– Trasovanie optickej siete v meste Prievidza a umiestnenie skriniek PODB stavby INS_FTTH_PRIE pre lokality – sídlisko Necpaly, Piesky, Staré Mesto, Staré Necpaly, Zapotôčky, Nové Mesto, Kopanice, Sever.
– Žiadosť o zmenu Územného plánu zóny IBV Terasy.
– Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o.
– Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu príspevkovej organizácii KaSS Prievidza.
– Vyhodnotenie uznesení MsZ.
– Zoznam majetkoprávnych veci.
– Bod rôzne: Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic o pokračovanie nájmu priestorov v ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi (informácia o zverejnení zámeru).

Materiály k jednotlivým bodom sú k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.