25. Oct 2022 10:35

Začali s výstavbou detských jaslí

Odovzdanie staveniska na výstavbu detských jaslí sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2022. Výstavba jaslí by mala potrvať päť mesiacov od prevzatia staveniska, teda do 10. marca 2023.

V rámci výstavby detských jaslí budú realizované úpravy objektu Materskej školy na Ulici A. Mišúta. Vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov sa zabezpečí starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Kapacita jaslí bude 20 detí.

Súčasťou stavebných prác bude aj realizácia prístavby kočikárne, ako aj stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov sauny s ochladzovacím bazénom. Stavebné úpravy sa zrealizujú za účelom úspory energií a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky vnútorných inštalácií a zároveň bude vďaka zatepleniu obnovená povrchová fasáda objektu.

Náklady na vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza sú zmluvne stanovené na sumu 736 517,63 eur. Na realizáciu projektu výstavy detských jaslí získalo mesto Prievidza nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 469 879,40 eur, z Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou  špecifických cieľov:

  1. Rekonštrukcia a vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  2. Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku na komunitnej báze
  3. Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných služieb starostlivosti o deti predškolského veku obyvateľom mesta a okresu

V projekte sa realizujú 2 aktivity:

  1. Rekonštrukcia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
  2. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Realizácia projektu okrem rozšírenia poskytovaných služieb Mesta Prievidza pre svojich občanov  prispeje aj k zníženiu spotreby primárnej energie a k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Detské jasle mali byť zrealizované a pripravené na sprevádzkovanie od septembra 2022. Dodávateľ prác, ktorý vzišiel z pôvodného verejného obstarávania však odstúpil od realizácie zákazky. Dôvodom bol prudký nárast cien stavebných materiálov, v dôsledku ktorého nebol schopný zrealizovať zákazku za vysúťaženú sumu. Verejné obstarávanie tak muselo byť opakované. 

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…