29. Nov 2011 7:16

Z tlačovej konferencie k rušeniu škôl

Prievidza 24. 11. 2011 - Prievidza 24. 11. 2011- Celková ekonomická situácia v rozpočte mesta, systém normatívneho financovania základných škôl a nepriaznivý demografický vývoj, na základe ktorého už niekoľko rokov neustále klesá počet žiakov, si vynútil vo vedení mesta potrebu radikálnejšieho riešenia a tou je racionalizácia siete základných škôl.

Od poslednej racionalizácie, keď boli zrušené 2 základné školy k 31. 7. 2005 (ZŠ Novackého a II. ZŠ S. Chalupku) uplynie v roku 2012 sedem rokov. Od roku 2006 do roku 2011 poklesol počet žiakov o 1 483. Tento fakt iba potvrdzuje nepriaznivý demografický vývoj v našom meste, ktorý je jedným z hlavných argumentov na návrh na zrušenie dvoch škôl.

Základné školy sú financované normatívom na žiaka a v súčasnom období je naplnenosť iba 19,99 žiakov na triedu. Zrušením dvoch škôl sa predpokladá zvýšenie naplnenosti iba na 22,00 žiakov na triedu, pretože sa počíta so zachovaním niektorých tried v priestoroch iných škôl.
Pri návrhu na zrušenie dvoch škôl sa posudzuje viacero kritérií, nielen počet žiakov školy, ekonomická a energetická náročnosť. Na základe uvedeného sú vybraté 4 školy, ktoré pripadajú do úvahy pri rozhodovaní. Ide o I. ZŠ na Ul. S. Chalupku, III. ZŠ na Ul. S. Chalupku, ZŠ Malonecpalská ul. a ZŠ Mariánska ul., pričom mestské zastupiteľstvo 13. 12. 2011 rozhodne o zrušení resp. o nezrušení dvoch škôl. V prospech nezrušenia ZŠ Malonecpalská ul. hovorí argument, že jej súčasťou je zároveň aj materská škola. Teda pri zrušení tejto školy by sa musela zrušiť aj materská škola, pre ktorú by mesto muselo hľadať náhradné priestory. Okrem toho sa v mestskej časti Necpaly plánuje výstavba nájomných bytov. V tejto lokalite je teda očakávaný nárast detí.
Aj keď viaceré argumenty hovoria proti zrušeniu ZŠ na Mariánskej ulici, neznamená to, že bude zrušená práve táto škola. O tom, ktorá škola bude zrušená, rozhodne mestské zastupiteľstvo v decembri.
Pokiaľ ide o výchovnovzdelávacie výsledky jednotlivých škôl, nie je možné povedať ani o jednej škole z Prievidze, že je výrazne lepšia ako ostatné školy. Všetky ZŠ sa zapájajú do olympiád, športových súťaží a umeleckej tvorivosti a sú prioritne zamerané na podporu talentovaných žiakov.
Predstavitelia základnej školy na Mariánskej ulici ju obhajujú programom Aprogen, ktorý je určený pre mimoriadne nadané deti. Na druhej strane je potrebné dodať aj protiargumenty, a to:
– v súčasnosti je v tomto programe len 50 detí
– už dva roky sa neotvorili v tomto programe triedy
– program nie je viazaný na budovu školy, ale na svojich žiakov. V prípade zrušenia tejto školy sa Program Aprogen nezruší, iba presťahuje samozrejme s odbornými pedagógmi, na inú školu.
Predstavitelia školy na Mariánskej ulici taktiež prezentovali, že pozvali predstaviteľov radnice na plenárne stretnutie. Túto skutočnosť musíme dementovať ako nepravdu, nakoľko nikto z mestského úradu na toto stretnutie nebol pozvaný.
III. ZŠ Sama Chalupku mala byť pri ukazovateľoch, ktoré vykazuje zrušená už dávno. Keby existovala koncepcia školstva (predchádzajúce vedenie mesta nezostavilo koncepciu školstva od roku 2010, čo považujeme za výrazné negatívum), mohli sme získať finančné prostriedky z eurofondov na inú školu.
O počte základných škôl, ako aj konkrétny výber škôl, ktorých sa dotkne pripravovaná racionalizácia, budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom zastupiteľstve. V súčasnosti nie je istá ani jedna základná škola, ktorej sa pripravované opatrenie bude dotýkať. V tejto súvislosti primátorka mesta Prievidza uviedla, že „ výberu konkrétnej školy bude predchádzať stretnutie s riaditeľmi vybraných základných škôl, následne stretnutie so zástupcami rady škôl a potom o konkrétnych návrhoch rozhodne mestské zastupiteľstvo. V prípade, ak bude zrušená akákoľvek základná škola ubezpečujem, že kvalita výchovnovzdelávacích procesov bude zachovaná.“
Na rozhodovanie, o ktoré školy pôjde, bude mať vplyv nielen demografický vývoj a počet žiakov školy, ale aj ekonomická a energetická náročnosť, využiteľnosť budovy po zrušení školy. Vedenie mesta chce docieliť, aby v každej lokalite mesta Prievidza bola zachovaná jedna škola.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…