25. máj 2011 6:05

Vzdelávanie seniorov v Prievidzi

Univerzita tretieho veku v Žiline úspešne pracuje v rámci Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity už od roku 1994. Jej poslaním je prispievať ku skvalitneniu života jednotlivcov, poskytnúť občanom i vo vyššom veku priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach.

Dáva možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie k aktivizovaniu tvorivých schopností. Poskytuje tiež najnovšie informácie z oblasti vedy a spoločenského diania. Ako neoddeliteľná súčasť celoživotného vzdelávania dotvára kontinuitu vzdelávacích možností v každom veku života.

Štúdium na Univerzite tretieho veku je trojročné, záujmové, po jej absolvovaní sa nezískava akademický titul. Je určené dospelým nad 45 rokov veku. Každoročne ponúka rozmanité spektrum študijných programov, ktorých ponuka sa rok od roku mení.

V novom akademickom roku 2011/12 ponúka Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline možnosť študovať aj seniorom z Prievidze. Po prvýkrát bude totiž otvorená aj pobočka mimo mesta Žilina. Seniori z Prievidze majú možnosť prihlásiť sa do niektorého z týchto študijných programov:

  • Človek a umenie – ľudová tvorba, architektúra, výtvarné umenie, divadlo, fotografia, film a video
  • Človek a počítač – program určený pre seniorov od 55 rokov
  • Človek a právo – Ústava SR, dedičské právo, daňová sústava, zmluvné vzťahy podľa Občianskeho zákonníka, pracovnoprávne vzťahy

Prihlásiť sa je možné osobne na sekretariáte detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi v pracovných dňoch medzi 8:00 – 13:00 hod. alebo elektronicky vyplnením online prihlášky dostupnej na webovej stránke www.ucv.uniza.sk, kde je možné nájsť všetky potrebné informácie.

Ing. Zuzana Šimková

koordinátor UCV

Žilina

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…