8. Sep 2017 8:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu

Verejný obstarávateľ dopĺňa požiadavku na predkladanie ponúk a predlžuje lehotu predkladanie ponúk do 22.9.2017 do 12:00 hod. Názov zákazky : „Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu“ Miesto dodania: Námestie slobody 12, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45213150-9 Predpokladaná hodnota zákazky: 67.400,00 €

Doplnenie + predĺženie lehoty:

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2:

príloha č. 3 (výkaz dverí):

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…