3. Dec 2018 14:19

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia cvičebného priestoru “ – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov

Názov zákazky : „Rekonštrukcia cvičebného priestoru “ – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov (realizácia). Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45212222-8 Predpokladaná hodnota zákazky: 95 300,00 € bez DPH Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk: Verejný obstarávateľ oznamuje že mení lehotu na predkladanie ponúk nasledovne : 7.1 Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 20.12.2018 do 14:00 hod

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2:

Vysvetlenie k zákazke: Rekonštrukcia cvičebného priestoru – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov (realizácia) – dátum zverejnenia 10.12.2018:

Rekonštrukcia cvičebného priestoru – ZŠ v Prievidzi , Ul. energetikov (realizácia) – vysvetlenie:
17.12.2018

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…