16. máj 2017 12:11

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka- zmena“ – realizácia severnej steny

Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena“ realizácia severnej steny. Miesto dodania: ZUŠ L. Stančeka, Ul. Rastislavova 745/13 v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214200-2, 45443000-4. Predpokladaná hodnota zákazky: 31 600,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

prílohy:ts_46

návrh ZoD:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…