9. Aug 2013 10:41

Výzva na predkladanie cenových ponúk - detské ihriská

Názov: „Nákup zostáv detských ihrísk do MŠ“ Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky sú prvky detských ihrísk pre materské školy, zriadené mestom Prievidza v rozsahu tabuľkovej časti prílohy č.1, s miestom dodania podľa prílohy č.2. Dodávky sa budú realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi. Predmetom zákazky je nákup prvkov detských ihrísk – hojdačky, herné zostavy, plastové dosky osadené na betónový základ pre vybudovanie pieskoviska v materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. V cene má byť zahrnutá demontáž pôvodne osadených drevených dosiek na betónový základ na dvoch pieskoviskách v MŠ na ul. M. Mišúta. Ďalej v cene bude zahrnuté cena prvkov detských ihrísk, dovoz na určené miesto dodania, výkopové práce pre osadenie a montáž v mieste dodania, vykonanie prvej odbornej prehliadky podľa STN EN 1176 (v rámci záručnej lehoty bezplatne). Záručný servis – bezplatne počas záručnej doby, ktorá je 5 ročná. Nástup na servis do 72 hodín od nahlásenia riaditeľkou MŠ. Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú legislatívou vyžadované - platné certifikáty jednotlivých hracích prvkov, záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. Verejný obstarávateľ je oprávnený upravovať rozsah predmetu zákazky podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza. Faktúru, dodací list vyhotoviť za každé zariadenie zvlášť.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…