26. Jul 2019 6:45

Výučba na prievidzských školách s ďalšou smart inováciou

Žiaci prievidzských škôl budú mať výučbu výpočtovej techniky doplnenú o štúdium technológie 3D tlače. Základné školy z miest Prievidza a Karviná sa zapojili do cezhraničného projektu AdTech.

Projekt AdTech je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov základných škôl pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi. Začiatkom júna bolo do priestorov Centra voľného času v Prievidzi dodané technické vybavenie potrebné pre plnenie cieľov projektu. „Dodávateľská firma uskutočnila odbornú inštaláciu, kalibráciu zariadení, predviedla funkčnosť 3D scanerov a tlačiarní, vytlačila skúšobný objekt a zaškolila členov projektového tímu za mesto Prievidza pre obsluhu zariadení“, opísala prípravu Darina Laluhová, referentka pre projekty a investície z MsÚ Prievidza.

V tomto období je realizované zaškolenie lektorov – učiteľov zo siedmich, základných škôl a CVČ, ktorí zároveň prevezmú technické vybavenie pre jednotlivé školy zúčastnené na projekte. Každá škola bude vybavená 3D scannerom. Samotné 3D tlačiarne budú nainštalované v CVČ. Jedna kompletná zostava technického vybavenia zostane v priestoroch CVČ Prievidza, kde bude k dispozícii žiakom ostatných škôl a všetkým aj v rámci voľnočasových aktivít, na zoznámenie sa so súčasnými metódami a postupmi 3D tlače.

Od septembra školského roku 2019/2020 bude projekt pokračovať výukou žiakov 7., 8. a 9. ročníkov zúčastnených základných škôl.

Ciele projektu
– Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače v súlade s potrebami miestnych zamestnávateľov, jeho overenie so žiakmi a pedagógmi vo výuke základných škôl v oboch krajinách, zabezpečenie predpokladov pre systémové využitie, vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku.
– Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch, stimulácia záujmu o ďalšie štúdium techniky.
– Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúci uplatniteľnosť na trhu práce.

Financovanie projektu
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdavky projektu predstavujú 211 574,76 eur, z toho pre mesto Karviná 110 389,16 eur a pre mesto Prievidza 101 185,60 eur. Výška nenávratného finančného príspevku pre mesto Karviná je 99 350,23 eur a pre mesto Prievidza 96 126,32 eur. Spolufinancovanie mestom Prievidza predstavuje sumu 5 059,28 eur.

Informácie o projekte:
Názov projektu: AdTech
Kód projektu v ITMS2014+: 304011D118
Trvanie projektu: od 28.10.2016 do 29.08.2020
Vedúci partner: Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Prievidza
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika www.sk-cz.eu

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…