30. Aug 2020 7:36

Vyjadrenie k hoaxom o predaji autobusovej stanice

Poslanec MsZ Branislav Gigac na sociálnej sieti šíri status, v ktorého titulku navádza, že mesto ide predať autobusovú stanicu. Autobusová stanica v časti pre prímestské a diaľkové spoje - cesta, chodníky, prístrešky a ďalší mobiliár - NIE JE MAJETKOM MESTA Prievidza. Tento majetok je vo vlastníctve spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS. Takisto majetkom mesta Prievidza nie je ani väčšina pozemkov pod autobusovou stanicou.

Snaha o rekonštrukciu stanice z eurofondov
Spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS požiadala mesto Prievidza len o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta, pod prvým a druhým nástupišťom a časťou tretieho nástupišťa prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, ktoré má momentálne v nájme. O kúpu žiada z dôvodu snahy o scelenie pozemkov pod autobusovou stanicou, pretože má zámer realizovať rekonštrukciu autobusovej stanice s využitím eurofondov. O tie môže žiadať len oprávnený žiadateľ – vlastník alebo prevádzkovateľ.

Zámerom spoločnosti je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb, zrealizovať nové prestrešenie, vybudovať nové informačné systémy, inštalovať nový moderný praktický mobiliár a zrealizovať opravu povrchu odstavných plôch. Toto je veľmi dôležitá informácia, ktorá bola spomenutá len okrajovo.

Aby sa spoločnosť mohla uchádzať o podporné fondy na rekonštrukciu autobusovej stanice, musí mať scelené všetky pozemky pod stanicou. V zásade sa teda rozhoduje aj o tom, či mestskí poslanci dajú zelenú na dobudovanie časti stanice v jej časti, kde stoja prímestské a diaľkové autobusy s využitím podporných fondov. Ak sa to nepodarí, autobusová stanica zrejme zostane na ďalšie desiatky rokov v tejto časti v takom stave ako doteraz.

Predmetom žiadosti je tento väčší pozemok vo vlastníctve mesta a dva menšie pozemky. Zvyšné pozemky v časti stanice, kde je obsluhovaná prímestská doprava, ako aj všetok mobiliár, cesty, chodníky a prístrešky na autobusovej stanici, sú už v súčasnosti vo vlastníctve spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS.

Štandardný postup
Ten, kto detailne nepozná procesy pri predaji majetku samosprávy, môže byť uvedený do omylu aj v tom, že je škandalózne, ak bol schválený zámer predať tento pozemok „bez súťaže a vopred vybranému záujemcovi“. Nie vždy sa ale majetok prevádza formou obchodnej verejnej súťaže. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je štandardný zákonný postup, ktorý často schvaľujú aj poslanci mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Má jasne stanovené pravidlá, ktoré sú aj v tomto prípade riadne dodržané.

Mestské zastupiteľstvo zatiaľ schválilo len zámer previesť majetok týmto spôsobom, teda ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli a internetovej stránke. O predaji samotnom musí zastupiteľstvo rozhodnúť až trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom sa môžu určiť podmienky takéhoto prevodu majetku v schvaľovanom uznesení. Práve o podmienkach a cene, za ktorú sa má prevod uskutočniť, je možné viesť rokovania po schválení zámeru.

Podmienka zachovania účelu a územný plán
Poslanec Branislav Gigac svojmu publiku neposkytol ani ďalšie podstatné informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Napríklad to, že zámer bol schválený s podmienkou zachovania funkcie autobusovej stanice a súčasných prístupových ciest. Takisto neuviedol, že sa poslanci zhodli na požiadavke, aby boli do prerokovania prípadného prevodu preverené možnosti ochrany účelu využívania pozemkov cez územný plán mesta.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…