22. Aug 2012 9:03

Vyhlásenie mesta Prievidza k budúcnosti CVČ

Vedenie mesta Prievidza zásadne odmieta nepravdivé fámy o údajnom pláne zrušiť Centrum voľného času SPEKTRUM. Pri tejto téme však treba upozorniť aj na širší kontext. V NR SR je totiž predložená novela zákona, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť financovanie CVČ aj v našom meste.

Viacerí obyvatelia sa obracajú na vedenie mesta Prievidza s otázkou, či je pravda, že mesto plánuje zrušiť Centrum voľného času SPEKTRUM. Touto cestou chceme jasne deklarovať, že o rušení CVČ sme nikdy neuvažovali, ani sa takýmto opatrením do budúcnosti nezaoberáme.

Vedeniu mesta sa zatiaľ nepodarilo overiť, z akého zdroja sa začala šíriť táto nepravdivá fáma. V CVČ sa síce v poslednom období uskutočnila kontrola a tiež sme na jarných stretnutiach s obyvateľmi poukázali na sumu, ktorou je z rozpočtu mesta financované CVČ. Tieto skutočnosti ale rozhodne nie sú náznakom toho, že by mesto Prievidza chcelo fungujúce CVČ zrušiť. Naopak, dlhodobým cieľom mesta je aktivity CVČ podporovať.

Pri uvažovaní o budúcnosti CVČ treba zdôrazniť ešte druhú dôležitú skutočnosť. V súčasnosti je v NR SR predložená novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá mení aj zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ak by bol návrh novely schválený, môže zásadným spôsobom ovplyvniť financovanie aktivít centier voľného času na Slovensku, nevynmajúc prievidzské CVČ.

V súčasnosti štát dotuje činnosť v Centrách voľného času podľa počtu detí. Samosprávy dostávajú na základe počtu detí prihlásených do CVČ peniaze zo štátneho rozpočtu. Prevažne z týchto príjmov momentálne financujeme aj CVČ v Prievidzi.

Na základe navrhovanej novely by mali samosprávy od budúceho roka dostávať na činnosť v centrách voľného času peniaze podľa toho, kde má dieťa trvalý pobyt. To, či samosprávy vytvárajú podmienky pre realizáciu záujmových aktivít pre deti a či je o ne záujem, by už nebolo rozhodujúce. Podľa novely by obec dostala peniaze na krúžky aj v tom prípade, že žiadne nemá. Domnievame sa, že rozdelenie súčasného balíka peňazí určeného pre CVČ aj takýmto obciam by mohlo pre Prievidzu znamenať pokles príjmov, ktoré v súčasnosti využíva na financovanie aktivít CVČ.

Zatiaľ nevieme odhadnúť, aký objem finančných prostriedkov by pri zachovaní súčasného komplexu aktivít CVČ dostalo mesto Prievidza v prípade, že by bola novela zákona schválená. Isté ale je, že ak by po schválení novely zákona mesto Prievidza dostalo v budúcom roku na činnosť CVČ výrazne nižšiu sumu ako v súčasnosti, muselo by tejto skutočnosti prispôsobiť chod CVČ a hľadať možnosti jeho ďalšieho financovania. To by v súčasnej finančnej situácii nebolo pre mesto Prievidza jednoduché. Centrum voľného času je totiž rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami priamo napojená na rozpočet mesta.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…