31. Mar 2011 7:40

Výberové konanie: Riaditeľ , riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:  Riaditeľ , riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: Úplné stredné vzdelanie Prax v kultúre najmenej 5 rokov Znalosť a orientácia v zákone o obecnom zriadení Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Práca s PC Osobnostné a morálne predpoklady  Zoznam požadovaných dokladov: Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi“ Overené kópie dokladov o vzdelaní Profesijný životopis Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti Doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS  v Prievidzi – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21.4.2011 na adresu:

Mestský Úrad

Námestie slobody č.14

971 01 Prievidza

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi – neotvárať“

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.                                                                                                

V Prievidzi dňa 30.3.2011

 

 

                                                                 JUDr.Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…