9. Mar 2012 13:15

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do NRSR budú v meste Prievidza prebiehať 10. marca 2012 v 44 okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod.

Informácia pre voliča

– Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

– Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

– Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

– V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.

– Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

– Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

– Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

– Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

– Volič, ktorý sa v deň volieb nezdržiava v mieste svojho trvalého pobytu, mohol požiadať obec o vydanie voličského preukazu najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca 2012) v úradných hodinách obce. Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov, v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Podrobnú prezentáciu s inštrukciami si môžete stiahnuť tu.

O priazeň voličov sa môžu politické strany uchádzať aj v samotný deň volieb v sobotu 10. marca 2012. V parlamentných voľbách podľa aktuálnej legislatívy neplatí volebné moratórium. Až do skončenia volieb ale nemôžu byť v deň volieb zverejnené výsledky volebných prieskumov.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…