7. Jun 2024 9:05

Voľby do Európskeho parlamentu 2024


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Prievidza 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Informácie o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky

Žiadateľ o ňu môže žiadať viacerými spôsobmi:

 1. osobne alebo sprostredkovane na ohlasovni pobytov, v budove A MsÚ v Prievidzi, prízemie, kancelária č. 23
 1. telefonicky na ohlasovni pobytov tel. č.: 046/ 5179 408, 046/ 5179 409

0904 752 633

 1. e-mailom: jana.apolenova@prievidza.sk; darina.gatialova@prievidza.sk
 1. v deň volieb, 8.6.2024 vo volebnej miestnosti, príslušnej podľa adresy trvalého pobytu.

V požiadavke je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, požadovaný čas hlasovania a telefonický kontakt na žiadateľa.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: hlasovacipreukaz@prievidza.sk

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr  posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce.
 • v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obcí najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 20. mája 2024

na adresu:

Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

alebo

 • elektronicky (e-mailom)
  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 20. mája 2024 mailom: hlasovacipreukaz@prievidza.sk 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu

Viac informácií na: Ministerstvo vnútra – Voľby do Európskeho parlamentu

Zasadanie okrskových volebných komisií

Mesto Prievidza oznamuje delegovaným členom do okrskových volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu, konané 8. júna 2024, že 1. zasadanie okrskových komisií sa uskutoční dňa 25.4.2024 (vo štvrtok) o 14.30 h. v aule VŠ Žilinskej univerzity, detašované pracovisko na Bakalárskej ulici č.2 v Prievidzi.

Obrázok kampane

Ďalšie aktuality

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…