28. Sep 2021 11:10

Voľby členov rád škôl a školských zariadení

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyzýva riaditeľov ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi a ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 v Prievidzi na voľby členov rád škôl a školských zariadení.

Voľby členov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia určí miesto, dátum a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomne oznámi zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy alebo školského zariadenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…