26. Jun 2013 13:54

Vo Veľkej Lehôtke a Hradci ukončili vrtné práce

V prímestských častiach Prievidze, Veľkej Lehôtke a Hradci, v ktorých bola vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku aktívnych svahových deformácií, ukončili vrtné práce inžiniersko-geologického prieskumu. Poškodené budovy naďalej monitoruje statik.

Firma Envigeo v postihnutej lokalite od 17. do 25. júna zrealizovala vrtné práce inžiniersko-geologického prieskumu. V dvoch lokalitách bolo zrealizovaných spolu 19 vrtov hlbokých desať, prípadne aj viac metrov, v závislosti od geologickej stavby územia. Pomocou inklinometrických vrtov, ktoré sú zabudované, sa budú dlhodobo monitorovať posuny a hladina podzemnej vody.

Dodávateľ v rámci prieskumu objednaného mestom Prievidza vykonáva aj meračské práce, ktoré zahŕňajú topografické zameranie územia v mierke 1:1000 a geodetické zameranie prieskumných diel. Súčasťou prieskumu sú tiež vzorkovacie a laboratórne práce. Hlavným cieľom tohto prieskumu je zistenie priebehu šmykových plôch a príčin zosúvania sa pôdy. Výsledky prieskumu by mali byť k dispozícii v druhej polovici júla. Podľa výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu bude následne navrhnutý rozsah sanačných opatrení.

Zosuvmi svahov najviac poškodené budovy v spomínaných lokalitách monitoruje statik. V dňoch 12. až 17. júna bola zrealizovaná prvá séria obhliadok určených 20 rodinných domov, ktorých majitelia nahlásili statické poruchy súvisiace so svahovými pohybmi podložia v lokalitách Veľká Lehôtka a Hradec. Majitelia stavieb boli v rámci obhliadok informovaní o spôsobe a rozsahu monitoringu.

Poškodené časti rodinných domov boli vizuálne posúdené s ohľadom na to, či nehrozí strata stabiliity niektorej časti stavby a či nemôže dôjsť ku fyzickému ohrozeniu obyvateľov. Na základe vizuálnych obhliadok týchto rodinných domov statik konštatoval, že v súčasnosti v rámci žiadneho rodinného domu nebol zistený stav priameho akútneho ohrozenia obyvateľov nehnuteľností. Nie je preto zatiaľ potrebné obyvateľov evakuovať. Vlastník jednej nehnuteľnosti na Pavlovskej ul. v Hradci bol vyzvaný k uzavretiu objektu pivnice, keďže na ňom boli značne poškodené nosné konštrukcie. Statický dozor bude ďalej pokračovať monitorovaním vybratých stavebných objektov v intervale jedenkrát týždenne. V prípade potreby bude zhustený v závislosti od konkrétnych podmienok.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.