18. Dec 2012 12:22

Vianočné príspevky vyplatí mesto ľuďom aj tento rok

Mesto Prievidza už tradične vo vianočnom období prispieva sociálne odkázaným rodinám s nezaopatrenými deťmi jednorazový finančný príspevok z rozpočtu mesta.

Aj v roku 2012 sme sa rozhodli prispieť sociálne odkázaným rodinám s nezaopatrenými deťmi mimoriadnym finančným príspevkom z rozpočtu mesta pri príležitosti vianočných sviatkov. Na tento účel bola vyčlenená v rozpočte mesta finančná čiastka vo výške 10 500 eur. Jednou z podmienok na vianočnú výpomoc znevýhodnených rodín je, aby táto rodina nemala žiadne dlhy voči mestu Prievidza. Celkovo tak dostane finančnú pomoc 140 rodín z mesta Prievidza.

Okrem finančných príspevkov, ktoré mesto vypláca každoročne pred Vianocami, môže mesto počas celého roka poskytnúť aj ďalšie finančné príspevky v sociálnej oblasti. Tieto finančné príspevky sú:
a) opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda
b) jednorazová dávka v hmotnej núdzi
c) príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta.

RTV Prievidza


a) Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda
Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje obyvateľovi s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti.
Žiadateľ je povinný preukázať pre poskytnutie opakovaného finančného príspevku na stravovanie aktuálnu výšku jeho príjmu (platobný výmer o starobnom alebo invalidnom dôchodku), preukázať príjem fyzických osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú. Pri posudzovaní žiadosti sa zohľadňuje, či obyvateľ nie je dlžníkom mesta.
Poskytovanie finančného príspevku upravuje IS č. 38 Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, pre obyvateľov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70%, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie, ktoré mesto zabezpečuje v zariadeniach školských jedální pri Základných školách, v Zariadení pre seniorov na ul. Okáľa č. 6, alebo u zmluvného dodávateľa Sylvie Kacinovej – reštaurácia Turbína v Prievidzi.

b) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Mesto Prievidza môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti. O poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže požiadať občan, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na mimoriadne liečebné náklady a na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca mesto v zmysle internej smernice č. IS 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza, v rámci svojich finančných možností a schváleného rozpočtu.
Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, musí mať uhradené všetky pohľadávky voči mestu (napr. poplatky spojené s užívaním mestského nájomného bytu a poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti).

c) Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Mesto Prievidza poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 70 € pre každé novonarodené dieťa. Dieťa a obaja jeho rodičia, alebo osoba (osoby), ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osamelá matka, ovdovelá matka alebo otec musia mať v čase narodenia a v čase vyplatenia príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza. Poskytovanie príspevku upravuje smernica č. IS – 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…