19. Aug 2021 11:03

Verejnosť môže pripomienkovať návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza

Cieľom Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská.

Koncepciu rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 tvorí analytická a strategická časť. Analytickú časť dotvárajú názory riaditeľov škôl, predstaviteľov športových klubov pôsobiacich na území mesta i postoj verejnosti k športovaniu získané prostredníctvom dotazníkov. V strategickej časti dokumentu sú následne uvedené priority vyplývajúce z identifikovaných problémov a návrhov ich riešenia.

Mesto Prievidza bude pokračovať v podpore predovšetkým mládežníckeho športu, pričom dôraz bude klásť aj na zabezpečenie vhodných podmienok pre rekreačné športovanie širokej verejnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených a seniorov, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Rovnako bude mesto Prievidza prispievať aj k zvyšovaniu pozitívneho obrazu o športe a jeho vplyvoch na zdravie človeka.

Verejnosť môže svoje pripomienky k dokumentu zasielať na michaela.benadikova@prievidza.sk do 31.8.2021.

Návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…