21. Nov 2023 12:41

Verejnosť môže pripomienkovať Koncepciu rozvoja školstva v meste Prievidza


Mesto Prievidza, tak ako mnohé samosprávy na Slovensku, čelí pri svojom fungovaní viacerým aktuálnym výzvam, ktoré tieto ovplyvňujú riadenie rozvoja územia, ako i výkon samotných kompetencií územnej samosprávy. Ide najmä o:

• starnutie obyvateľstva.

• nárast nákladov na poskytovanie služieb obyvateľov spôsobené či už nestabilitou prostredia (krízy a konflikty), infláciou, ako i rozhodnutiami štátnych inštitúcií s priamym dopadom na rozpočet samosprávy.

• transformáciu ekonomického prostredia regiónu vytvárajúcu tlak na zvyšovanie kvality a modernizácie poskytovaných služieb obyvateľom. V kontexte uvedených výziev, ktorým čelí samospráva mesta Prievidza, s priamym alebo nepriamym dopadom na oblasť školstva je dôležité zadefinovať základné princípy rozvoja a s nimi prepojenú víziu rozvoja školstva na území mesta do roku 2030.

Hlavné princípy koncepcie školstva v meste Prievidza do roku 2030 sú:

• optimalizácia a zefektívnenie siete zariadení školskej infraštruktúry na území mesta,

• reflexia demografického vývoja obyvateľstva v meste,

• modernizácia a rozvoj infraštruktúry školstva v meste,

• modernizácia vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach na území mesta,

• rozvoj kapacít v oblasti školstva, tak na úrovni riadenia, ako i pedagogického výkonu,

• harmonizácia dopytu po službách školských zariadení s ponukou vzdelávania v kontexte trvale bývajúceho obyvateľstva.

Vízia rozvoja školstva v meste Prievidza do roku 2030 je „Moderné, efektívne a kvalitné vzdelávanie v meste Prievidza“.

Svoje návrhy a pripomienky k predloženému návrhu môžete predkladať v termíne do 01.12.2023:
poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
mailovou poštou na adresu:
info@prievizda.sk

Za Vaše návrhy a pripomienky Vám ďakujeme.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…