2. Feb 2012 8:33

Verejná vyhláška - Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza,

Mesto Prievidza, oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Rozhodnutiek navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza, p. č. 3548, 3549, k. ú. Prievidza.

MESTO PRIEVIDZA

Číslo spisu 2.4.2.- 2012/6654
V Prievidzi dňa 30.01.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 30.01.2012

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

rozhodnutie k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza, p. č. 3548, 3549, k. ú. Prievidza.

Navrhovateľom činnosti je SIVESPOL, spol. s. r. o., Farská 42, Nitra, IČO 36 545 988, v súlade s § 29 odst.9 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
Rozhodnutie k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza je k nahliadnutiu na úradnej tabuli, Mestského úradu v Prievidzi Námestie slobody č. 14 po dobu 15 dní.
Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…