2. Feb 2012 8:33

Verejná vyhláška - Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza,

Mesto Prievidza, oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Rozhodnutiek navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza, p. č. 3548, 3549, k. ú. Prievidza.

MESTO PRIEVIDZA

Číslo spisu 2.4.2.- 2012/6654
V Prievidzi dňa 30.01.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 30.01.2012

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

rozhodnutie k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza, p. č. 3548, 3549, k. ú. Prievidza.

Navrhovateľom činnosti je SIVESPOL, spol. s. r. o., Farská 42, Nitra, IČO 36 545 988, v súlade s § 29 odst.9 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
Rozhodnutie k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhromažďovanie železných a neželezných kovov- prevádzka Prievidza je k nahliadnutiu na úradnej tabuli, Mestského úradu v Prievidzi Námestie slobody č. 14 po dobu 15 dní.
Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…