27. Mar 2012 6:20

Verejná vyhláška - začatie prerokovania

Mesto Prievidza, obstarávateľ Územného plánu mesta v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebného zákona) oznamuje dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania „Návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza“ v súlade s § 22 a § 31 stavebného zákona Návrh Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza je vystavený k nahliadnutiu na úradných tabuliach mesta po dobu 30 dní a na Mestskom úrade v Prievidzi na referáte územného plánovania, Ul. P. O. Hviezdoslava 3 ( budova Priemstavu, blok B) v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., v piatok od 8.00 do 12.00 hod., dokumentácia je zverejnená na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza sa zasiela dotknutým orgánom dotknutým obciam a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo. Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…