27. Mar 2012 6:20

Verejná vyhláška - začatie prerokovania

Mesto Prievidza, obstarávateľ Územného plánu mesta v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebného zákona) oznamuje dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania „Návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza“ v súlade s § 22 a § 31 stavebného zákona Návrh Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza je vystavený k nahliadnutiu na úradných tabuliach mesta po dobu 30 dní a na Mestskom úrade v Prievidzi na referáte územného plánovania, Ul. P. O. Hviezdoslava 3 ( budova Priemstavu, blok B) v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., v piatok od 8.00 do 12.00 hod., dokumentácia je zverejnená na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Prievidza sa zasiela dotknutým orgánom dotknutým obciam a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo. Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…