3. Apr 2012 8:55

Verejná vyhláška - Výzva na doplnenie žiadosti o rozšírenie parkovacích miest

Dňa 27.03.2012 bola oddeleniu stavebného poriadku, Mestského úradu v Prievidzi, doručená Vaša žiadosť o rozšírenie parkovacieho miesta podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vo svojej žiadosti uvádzate, že pred domom na dvore (vnútorná strana) F. Madvu 331, pozdĺž domu, je vybudované parkovisko pre motorové vozidlá. Keďže kapacitne toto existujúce parkovisko nestačí, týmto žiadate mesto Prievidza o povolenie rozšíriť toto parkovisko o ďalšie tri parkovacie miesta.Tunajší úrad k vyššie citovanej žiadosti uvádza nasledovné: Stavebný zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších právnych predpisov v § 43a definuje miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská ako inžinierske stavby, ktoré povoľuje podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „cestný zákon“), a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) mesto Prievidza, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, inštitútom stavebného povolenia.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…