21. Aug 2012 12:56

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie, ORVA color s. r. o. - Skladovacie regále SO 01, SO 02

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona, §4 a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v spojenom územnom a stavebnom konaní, vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol: Stavba Skladovacie regále pozostávajúca zo: skladovací regál SO 01 a SO 02 na pozemku v kat. území Prievidza, na parc. č. 3685, sa povoľuje.

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…