21. máj 2012 6:03

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na prestavbu rodinného domu

Stavebník Vladimír Gatial, Na stanište č. 217/11, 971 01 Prievidza Martina Gábliková, Jazmínova 3272/14, Zvolenpodali dňa 20.03.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Rodinný dom – prestavba “ v kat. území Veľká Lehôtka na pozemku parc. č. 549/3 – existujúci rodinný dom a 549/2 – vstupné schodisko a prípojka NN. Mesto Prievidza ako stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) na základe § 39 a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v spojenom územnom a stavebnom konaní, vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol, že Stavba - Rodinný dom - prestavbapozostávajúca z: - prestavby samostatne stojaceho, čiastočne podpivničeného rodinného domu, so sedlovou strechou, - sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti, - prístavba vstupu, - návrh nového schodiska, - plné využitie podkrovia, - zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, - odpad bude odvedený kanalizačnou prípojkou do nepriepustnej žumpy na pozemku parc. č.549/3 v k. ú. Veľká Lehôtka sa p o v o ľ u j e.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…