17. máj 2012 8:16

Verejná vyhláška - Rozuhodnutie o umiestnení líniovej stavby - I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba

Navrhovateľ podal dňa 12.09.2011, s doplnením dňa 12.04.2012na meste Prievidza, ako príslušnom stavebnom úrade určenom Krajským stavebným úradom v Trenčíne, určením čís. KSÚ 2008-819/2478-Ma, zo dňa 08.09.2008 na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby„I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“ Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa ustanovenia § 37 stavebného zákona, a na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“, na pozemkoch v katastrálnom území Bojnice tak, ako je to vyznačené v pripojenej grafickej prílohe územného rozhodnutia v M 1 : 5000. Pozemky sú vo vlastníctve rôznych právnych subjektov, fyzických osôb, neznámych vlastníkov a mesta Bojnice.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.