23. Apr 2014 13:57

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti navrhovateľa Mgr. Martina Kollárová, bytom Rastislavova 413/9, 971 01 Prievidza a Barbora Mihaliková, bytom A. Kmeťa 145/20, 971 01 Prievidza, zo dňa 03.10.2013, s doplnením dňa 09.01.2014 o vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení stavby „Tenisový kurt“, v katastrálnom území Prievidza

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…