30. Jan 2012 7:35

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza“

Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím: Navrhovaná stavba „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza“ (v ďalšom len „stavba“), je umiestnená v území, pre ktoré bol v roku 1995 schválený ÚPN - M Prievidza, aktualizácia v roku 2006, zmeny a doplnky č. 10, schválené uznesením číslo 152/2008, zo dňa 29.04.2008. Objekt v zmysle uvedenej a Mestom Prievidza schválenej územnoplánovacej dokumentácie spĺňa určený charakter pre obytné územie, prevažujúca časť územia ÚPC číslo 6-2, sú plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia a využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, s návrhom dostavby IBV v časti územia. Mestská obslužná komunikácia je navrhovaná ako prístupová komunikácia pre budúcu výstavbu rodinných domov, s napojením z existujúcej miestnej komunikácie – Ul. I. Vysočana. Jej celková dĺžka je 340,444 m.

Verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…