30. Jan 2012 7:35

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza“

Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím: Navrhovaná stavba „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza“ (v ďalšom len „stavba“), je umiestnená v území, pre ktoré bol v roku 1995 schválený ÚPN - M Prievidza, aktualizácia v roku 2006, zmeny a doplnky č. 10, schválené uznesením číslo 152/2008, zo dňa 29.04.2008. Objekt v zmysle uvedenej a Mestom Prievidza schválenej územnoplánovacej dokumentácie spĺňa určený charakter pre obytné územie, prevažujúca časť územia ÚPC číslo 6-2, sú plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia a využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, s návrhom dostavby IBV v časti územia. Mestská obslužná komunikácia je navrhovaná ako prístupová komunikácia pre budúcu výstavbu rodinných domov, s napojením z existujúcej miestnej komunikácie – Ul. I. Vysočana. Jej celková dĺžka je 340,444 m.

Verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…