12. Oct 2012 6:17

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“), v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v konaní o zmene stavby pred jej dokončením preskúmal žiadosť a posúdil zmenu stavby podľa ustanovenia § 68 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 11 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon ako aj podľa § 46 zák. č. 71/1976 Zb. v plnom rozsahu, v akom sa dotýka práv, právom chránených záujmov, povinností účastníkov konania a záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a vo veci žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením, takto rozhodol:

Celý dokument:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…